Warunki rezerwacji

 

 1. Zajazd Beskidy  zwany dalej hotelem, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  A.  Telefonicznie
  B. Elektronicznie w formie e-mail
  C. Osobiście
  D. On-line na stronie www.zajazd-beskidy.pl
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.
 3. By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu klienta oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. O ile hotel może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. Hotel podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hotelu jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek hotelu, chyba że strony pisemnie lub mailowo ustalą iż potwierdzenie rezerwacji nie wymaga wpłaty zadatku.
 7. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia - podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego. Zadatek może być nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 8. Hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu do wyznaczonego terminu - rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 9. W tytule przelewu klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin oraz numer rezerwacji.
 10. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub data wpływu gotówki do kasy hotelu.
 11. Hotel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie klienta wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
 12. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 13. Pozostałą kwotę za pobyt w hotelu Zajazd Beskidy klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji - przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a hotelem na pobyt wg zamówienia.
 14. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 15. Hotel  ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu - tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana klientowi po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy - jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, hotel obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 16. Odmowa przez klienta złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 17. By móc korzystać z płatności 'na pokój' za dodatkowe usługi zamawiane w hotelu tj. w formie kredytu hotelowego płatnego w recepcji przy wyjeździe - klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu w  recepcji hotelu do autoryzacji karty płatniczej na kwotę nie mniejszą niż xxx złotych lub złożenie kaucji gotówkowej w tej wysokości.
 18. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji - wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.
 
Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
- to rezerwacja, którą hotel będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto hotelu.

** Rezerwacja gwarantowana
- usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej - hotel nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.

 
 
WARUNKI ANULACJI
 
Na przykład tak:
 1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji hotelu.
 4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:
  - w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 7 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu - hotelu zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  - w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 7 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
  Hotel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.
 8. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.